Οι νομικοί μας σύμβουλοι εξυπηρετούν πάσης φύσεως νομικού ζητήματος, εταιρειών και φυσικών προσώπων.

 Ίδρυση εταιρειών

 Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών  εταιρειών.

 Κατάρτιση ή επισκόπηση συμβάσεων.

 Επιλογή εταιρικών σχημάτων.

 Αναδιαρθρώσεις, αποσχίσεις, διασπάσεις, εξαγορές, συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις εταιρειών.

 Ανακοπές – προσφυγές.

 Πτώχευση εταιρειών – Άρθρο 99

 Σύνταξη και επιμέλεια καταστατικού και συμφωνητικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.

 Σύνταξη πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

 Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στο ΓΕΜΗ.