• Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου).

• Διαγνωστικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση.

• Κατάρτιση προϋπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων.

• Μελέτες βιωσιμότητας.

• Εφαρμογή Διεθνών λογιστικών προτύπων. Business plans.

• Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

• Έλεγχοι βραχυχρόνιων οικονομικών καταστάσεων.

• Ανάληψη έργου εκκαθαριστή.