Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε9

 Τροποποιητικές δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε9

 Υποβολή αίτησης Α21 οικογενειακού επιδόματος

 Υποβολή αίτησης θέρμανσης

 Έκδοση φορολογικής ενημερότητας

 Έκδοση τελών κυκλοφορίας

 Υποβολή αιτήσεων ρύθμισης οφειλών

 Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες και οργανισμούς ( ΔΟΥ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, άλλα ασφαλιστικά ταμεία, επιθεώρηση εργασίας,  Δήμους, Νομαρχίες, Τράπεζες, ΟΑΕΔ, Επιμελητήρια, πρωτοδικείο, ΥΠΕΕ,)

 Μισθωτήρια συμβόλαια κάθε είδους

 Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους

 Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης, αποφυγής υψηλής φορολόγησης, ανάλωση κεφαλαίου