Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)

 Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης

 Υποβολή προσωρινών και οριστικής ΦΜΥ

 Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ηλεκτρονικά

 Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

 Μετατροπές – συγχωνεύσεις – απορροφήσεις εταιρειών

 Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών

 Συμβουλές σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων

 Έναρξη και διακοπή εργασιών επιχείρησης

 Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ

 Υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος

 Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση

 Σύνταξη ταμειακών ροών

 Μελέτες βιωσιμότητας

 Διεθνή λογιστικά πρότυπα

 Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών

 Ίδρυση Αλλοδαπών εταιρειών και υποκαταστημάτων

 Φορολογικός αντιπρόσωπος Αλλοδαπών εταιρειών

 

 Επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση της μισθοδοσίας.

 Εκτύπωση όλων των αναγκαίων μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων και αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.

 Έκδοση λογιστικού άρθρου σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.

 Αποστολή αρχείου στη τράπεζα για την κατάθεση των μισθών στους ατομικούς λογαριασμούς των εργαζομένων.

 Ανάλυση κόστους μισθοδοσίας ανά κατηγορία εργαζομένων (μισθωτοί/ημερομίσθιοι/ωρομίσθιοι), ανά γεωγραφική θέση, κέντρο κόστους, διεύθυνση, υποδιεύθυνση κτλ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

 Σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας.

 Σύνταξη και υποβολή στην εφορία εντύπου απόδοσης φόρου αποζημίωσης.  Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων και σύγκριση με τους καταβαλλόμενους μισθούς/προϋπολογισμούς αποδοχών των εργαζομένων.

 Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών, σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ

 Σύνταξη αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) ΙΚΑ και υποβολή της μέσω διαδικτύου στις υπηρεσίες του ΙΚΑ

 Σύνταξη και υποβολή αναγκαίων καταστάσεων εισφορών λοιπών ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

 Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικών κρατήσεων και αποδοχών των εργαζομένων μέχρι την έκδοση των σχετικών μηχανογραφημένων ενσήμων.

 Υποστήριξη διαδικασίας πληρωμής εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.

 Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί.

 Διαδικασία απογραφής στο ΙΚΑ, σε περίπτωση αλλαγής έδρας σας ή έναρξης υποκαταστημάτων.

 Προϋπολογισμός κόστους μισθοδοσίας για το τρέχον ή το επόμενο έτος.

 Υπολογισμός (πρόβλεψης) αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας.

 Επεξεργασία μισθοδοσίας επιλεκτικά για αλλοδαπό προσωπικό ή ανώτατα στελέχη.

 Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς 0,45 προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΟΑΕΔ, με την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών μισθοδοσίας.

 Διαχείριση πληροφοριών αδειών, ασθενειών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 Διαχείριση στατιστικών πληροφοριών Προσωπικού.

 Διαχείριση παρουσιολογίου και προγραμμάτων βάρδιας.

 Διαχείριση / Υποστήριξη ενημέρωσης αρχείου μεταβολών Προσωπικού.

 Υποστήριξη διαδικασιών επιλογής Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Υποστήριξη κατάρτισης προϋπολογιστικού κόστους Προσωπικού μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Έγκαιρος εντοπισμός φορολογικών προβλημάτων και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

 Υπολογισμός μελλοντικής φορολογικής επιβάρυνσης.

 Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.

 Εκπεστέες δαπάνες.

 Δηλώσεις Φυσικών και Προσώπων.

 Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική.

 Υποστήριξη κατά την διάρκεια των φορολογικών ελέγχων.

 Συμβιβασμοί και προσφυγές.

 Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων.

 Εντοπισμός παραβάσεων.

 Μείωση κόστους Φ.Π.Α.

 Επιμέλεια επιστροφών.